เงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลาลงทะเบียน 22 กรกฎาคม - 17 พฤศจิกายน 2567

- ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถซื้อสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนกล่อง โดยจำนวนสิทธิ์จะถูกคำนวณตามจำนวนใบเสร็จที่ส่งมาร่วมลุ้น

- ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-Eleven ,Big C ,Lotus ,Jiffy ,Tops ,Se-ed และนายอินทร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

- หลักฐานการสั่งซื้อที่นำมาลงทะเบียน ต้องเป็นใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี เท่านั้น (แบบเต็มหรือแบบย่อ) ระบุวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 - 17 พฤศจิกายน 2567

- โดยซื้อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค (โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ)

- ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน/1 หมายเลขโทรศัพท์ จะสามารถรับรางวัลได้ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด หรือ เป็นอย่างอื่นได้ หากได้รับรางวัลตามลำดับการจับรางวัลไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ลุ้นในลำดับถัดไป

- บริษัทฯจะทำการจับฉลากรางวัล โดยเรียงลำดับก่อนหลัง เริ่มจาก รางวัลลำดับที่ 1 สร้อยคอทองคำรูปพรรณ 96.5% รวมค่ากำเหน็จ หนัก 1 สลึง จำนวนครั้งละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,810.06 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 216,201.20 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) ต่อด้วย รางวัลลำดับที่ 2 ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ริซซ์ จำนวนครั้งละ25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 999 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 99,900 บาท

- ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยชื่อที่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบ (ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)

- สินค้าที่สั่งซื้อและชำระเงินในช่วงเวลากิจกรรม จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้

- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ แต่ต้องยืนยันตัวตนด้วย Passport ที่ตรงกับชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้น จากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ

- หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

- การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด และรับทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

- การตัดสินและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางบริษัทฯ ได้

- พนักงาน ตัวแทน และร้านค้าตัวแทน ของบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดชอบอื่นใด

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำรูปพรรณ 96.5% รวมค่ากำเหน็จ หนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,810.06 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 216,201.20 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ริซซ์ จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 999 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 99,900 บาท

ครั้งที่ 1 ผู้ร่วมรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ประกาศรางวัลวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ครั้งที่ 2 ผู้ร่วมรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น ประกาศรางวัลวันที่ 22 กันยายน 2567

ครั้งที่ 3 ผู้ร่วมรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 19 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. ประกาศรางวัลวันที่ 22 ตุลาคม 2567

ครั้งที่ 4 ผู้ร่วมรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. ประกาศรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

*หมายเหตุ จำนวนชิ้นส่วนสลากที่เหลือในแต่ละครั้งจะนำไปจับรวมกับครั้งถัดๆ ไป

ประกาศผลกิจกรรมทาง Facebook : Rizz Thailand ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ ทาง อินบ็อกซ์ Facebook : RIZZ Thailand ตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งที่ต้องนำมายืนยันสิทธิ์ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชื่อตรงกับที่ได้รับรางวัล กรณีชาวต่างชาติสำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต 1 ชุด เอกสารชื่อต้องตรงกับที่ได้รับรางวัลเซ็นชื่อแล้วรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานใบเสร็จแบบย่อที่มีเลขที่ใบเสร็จตรงกับที่ได้รับรางวัล

หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้โชคดีไม่เข้าแสดงตนและขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป